Veelgestelde vragen

Welke kinderen kan ik aanmelden?
1 Alle kinderen geboren in 2022 die in 2024-2025 voor de eerste keer naar school mogen. Ook de kinderen die na 2 december 2022 geboren zijn en pas naar school kunnen op 1 september 2025.
2 Kinderen die al naar school gaan en die volgend schooljaar van school willen veranderen.

Is je kind geboren in 2022 en heeft het een broer/zus in de school of werkt de ouder in de school ? Dan kan u inschrijven via de school zelf in de periode 15-26 januari 2024.
Zit uw kind in de kleuterklas en gaat het volgend schooljaar naar het eerste leerjaar in dezelfde school ? Dan hoeft u uw kind niet aan te melden.

Heeft het kind geen rijksregisternummer of is het niet gedomicilieerd in Vlaanderen ? Dan kan u niet zelf een aanmelddossier aanmaken. Contacteer de helpdesk.   
Moet ik mijn kind aanmelden ?
Door uw kind aan te melden, heeft u meer kans om uw kind in te schrijven in een (hoge) voorkeurschool.
Als u uw kind niet aanmeldt, kan u het pas vanaf 23 mei 2024 (9.00u) inschrijven in een school waar nog vrije plaatsen zijn. Maar vele scholen zullen dan al vol zijn. We raden u aan om aan te melden. Zie het tabblad 'vrije plaatsen' voor meer informatie over de inschrijvingsprocedure vanaf 23 mei 2024 (9u 's morgens).  
Is aanmelden hetzelfde als inschrijven ? 
Neen, door aan te melden, geeft u aan in welke scholen u graag uw kind wil inschrijven. Na de aanmeldingsperiode ordenen we alle aangemelde kinderen. Krijgt uw kind na de aanmeldperiode een vrije plaats in een school dan moet u uw kind nog inschrijven. De inschrijving gebeurt via de school.

Het is ook mogelijk dat er geen vrije plaats is voor uw kind in uw voorkeurscholen. U kan dan vanaf 23 mei 2024 (9u) een inschrijving vragen in een school die nog vrije plaatsen heeft. 
Voor welke scholen kan ik mijn kind aanmelden?
U kunt uw kind aanmelden voor alle scholen van het gewoon onderwijs van Gent en Merelbeke. U vindt een overzicht van alle scholen in de brochure en via de knop 'meer info' bovenaan deze webpagina.
Duid 5 scholen of meer aan. Door meer dan één school aan te duiden, heeft u niet minder kans op een vrije plaats in uw eerste voorkeurschool. U verhoogt de kans op een vrije plaats in  een van uw voorkeurscholen.
Gaat uw kind al naar school maar wil u van school veranderen ? Duid de school waar uw kind nu gaat niet aan in het aanmelddossier. De school waar uw kind nu gaat, weet niet dat u uw kind aanmeldt voor een andere school.
Heeft uw kind een verslag voor het buitengewoon onderwijs maar wilt u het toch inschrijven in een school van gewoon onderwijs? Meld dan uw kind aan via https://meldjeaanbasis.stad.gent .

Gaat uw kind volgend schooljaar naar een school van het buitengewoon onderwijs ? Dan meldt u uw kind aan via https://aanmeldenbuitengewoonbasis.be na de paasvakantie.
Is het tijdstip waarop ik mijn kind aanmeld van belang?
Neen. Het is niet belangrijk wanneer u aanmeldt, als het maar tussen 27 februari (12u 's middags) en 19 maart 2024 (12u 's middags) gebeurt. U kunt tijdens de volledige aanmeldingsperiode uw kind aanmelden en uw gegevens aanpassen. We ordenen de aangemelde kinderen na de aanmeldingsprocedure.
Hoe kan ik zien of er nog plaats is voor mijn kind?
Voor en tijdens de aanmeldperiode kunt u voor iedere school zien hoeveel vrije plaatsen er voor de leeftijdsgroep van uw kind zijn. Dit overzicht vindt u via de knop 'vrije plaatsen' bovenaan deze website. Voor de start van de vrije inschrijvingsperiode, op 23 mei 2024 (9u), vindt u dagelijks de vrije plaatsen via deze website. 
Wat verstaan we onder broers en zussen?
Broer en zus zijn, is meer dan dezelfde ouders hebben. Volgende mogelijkheden kunnen voorkomen:
(1) broers en zussen, met twee gemeenschappelijke ouders, die al dan niet op hetzelfde adres wonen.
(2) halfbroers en halfzussen, met één gemeenschappelijke ouder, die al dan niet op hetzelfde adres wonen.
(3) kinderen die eenzelfde hoofdverblijfplaats hebben, maar geen gemeenschappelijke ouder(s) hebben (vb. stiefbroers en -zussen).
Om van de voorrang broer of zus gebruik te kunnen maken, moet u dit aanduiden in het aanmeldingsdossier.
Ik werk voor een Gentse school. Onder welke voorwaarden kan ik mijn kind aanmelden met een voorrang?
Op het ogenblik van de inschrijving moet u een arbeidscontract hebben van meer dan 104 dagen in die school. U hoeft daarom nog geen 104 dagen gewerkt te hebben op het moment van inschrijving. De voorrang geldt voor alle personeelsleden van een school ongeacht hun functie. Dit kan bijvoorbeeld een klusjesman, leerkracht, administratief medewerker, pedagogische begeleider of een logopedist zijn. Ook de aard van het contract met de school (bijvoorbeeld voltijds of deeltijds) is van geen belang om voorrang te krijgen.

Volgende personeelsleden komen in aanmerking:
1. Personeelsleden als vermeld in artikel 2 van het decreet van 27 maart 1991 betreffende de rechtspositie van bepaalde personeelsleden van het Gemeenschapsonderwijs en in artikel 4 van het decreet van 27 maart 1991 betreffende de rechtspositie van sommige personeelsleden van het gesubsidieerd onderwijs en de gesubsidieerde centra voor leerlingenbegeleiding, voor zover ze geaffecteerd zijn aan of aangesteld zijn in een school.
2. Personeelsleden die via een arbeidsovereenkomst werden aangeworven door een schoolbestuur en tewerkgesteld worden in de school.
3. Personeelsleden die geaffecteerd zijn aan een school maar tijdelijk aangesteld/tewerkgesteld zijn in een andere school, kunnen in beide scholen van de voorrangsregeling gebruik maken.
Wie krijgt er voorrang bij het ordenen en toewijzen van de aangemelde kinderen?
Of een kind een toewijzing krijgt voor een vrije plaats is afhankelijk van het aantal aangemelde kinderen en vrije plaatsen. Sommige categorieën van kinderen krijgen voorrang.
We ordenen en wijzen de kinderen toe in deze volgorde:
1ste voorrangsgroep: kinderen met een broer of zus die al is ingeschreven in de school.
2de voorrangsgroep: kinderen met een ouder die werkt in de school .

Peuters die naar de kinderopvang/crèche gaan bij een school hebben geen voorrang in die school.
Hoe worden de vrije plaatsen verdeeld?
Als een school minder aanmeldingen krijgt dan er vrije plaatsen zijn dan krijgt elk aangemeld kind een plaats.

Als een school meer aanmeldingen krijgt dan er vrije plaatsen zijn, dan ordenen we de aangemelde kinderen:
1. de schoolkeuze van de ouders. We ordenen uw kind voor iedere voorkeurschool die u opgeeft. We ordenen uw kind niet voor scholen die u niet aanduidt.
2. de voorrangsgroepen broer/zus en kind van personeel.
3. We ordenen de kinderen die tot dezelfde groep horen (bijv. eerste leerjaar) volgens de afstand 'domicilie kind tot de school'.
Minimum 75% van de vrije plaatsen van iedere school geven we aan kinderen die het dichtst bij de school wonen.
Maximaal 25% van de vrije plaatsen van iedere school geven we aan kinderen met de 'kortste afstand'. Voor ieder kind vergelijken we de afstand 'domicilie kind tot de school' met de afstand 'werkadres van de ouder tot de school'. We nemen de kortste afstand van deze twee afstanden om de kinderen te ordenen.
4. Konden we uw kind voor meer dan één voorkeurschool in de vrije plaatsen ordenen? Dan kan u uw kind inschrijven in de school die het hoogst in uw voorkeurlijst staat.

Voorbeeld:
Ouders geven vijf voorkeurscholen op. Na de ordening is dit het resultaat
- school 1: geen vrije plaats, kind staat op de wachtlijst
- school 2: wel een vrije plaats : kind kan in deze school inschrijven
- school 3: wel een vrije plaats: kind wordt geschrapt want er is plaats in de 2de voorkeurschool
- school 4: geen vrije plaats: kind wordt geschrapt want er is plaats in de 2de voorkeurschool
- school 5: wel een vrije plaats: kind wordt geschrapt want er is plaats in de 2de voorkeurschool

Zet altijd de eerste voorkeurschool op 1.
Voor hoeveel scholen moet ik aanmelden? Welke school zet ik op 1? Krijgt mijn kind altijd een toewijzing ?
We raden u aan om vijf of meer scholen te kiezen. Op die manier maakt u het meeste kans op een vrije plaats in een van uw voorkeursscholen. Door weinig scholen op te geven, is de kans kleiner op een vrije plaats. 
Zet de scholen altijd in volgorde van uw voorkeur. Om uw kans te verhogen, geef ook scholen op met voldoende vrije plaatsen of scholen dichtbij.

De laatste jaren kreeg bijna 80% van de instappers (kinderen van het jongste geboortejaar) een vrije plaats in de eerste voorkeurschool. Tellen we daar de kinderen bij die een toewijzing kregen voor een tweede en derde voorkeurschool dan komen we uit op meer dan 90% van de instappers. Aan ongeveer 3% van de instappers kunnen we geen plaats toewijzen. Houd dus rekening met de tips om een aanmelddossier op te maken. 
Dit zijn de cijfers voor heel Gent maar die kunnen per wijk of per school sterk verschillen en geven geen garantie voor de volgende aanmeldprocedure.

We ordenen uw kind voor iedere voorkeurschool die u opgaf. Duidt u meerdere scholen aan en is er geen plaats in uw eerste voorkeurschool dan kijken we naar de volgende scholen in uw lijst. De kans op een vrije plaats in uw eerste voorkeurschool is even groot als u maar één of vijf voorkeurscholen opgeeft.

Zet uw favoriete school op 1. Als er geen plaats is voor uw kind in uw eerste voorkeurschool dan komt uw kind er op de wachtlijst. . 
Welk adres geef ik op ? Wat als we binnenkort verhuizen? Wat als ik binnenkort van werk verander  ?
U kunt de volgende adressen opgeven:
1) een officieel adres van het kind: dit is het adres waar het kind is gedomicilieerd. Een adres van een crèche, onthaalmoeder, grootouders of internaat geldt niet.
2) een werkadres: dit is het adres waar ouder 1 of ouder 2 werkt. U kunt twee werkadressen vermelden. We raden u aan dit adres in te vullen. Het kan alleen maar de kans vergroten op een plaats in de school van uw keuze. Een werkadres opgeven, is nooit nadelig.
U bent pendelaar ? U kan het adres van het station niet opgeven als werkadres.

U hoeft zelf niets te berekenen, de computer bepaalt voor u de kortste en dus de interessantste afstand voor iedere school die u opgeeft. De adressen die u opgeeft, worden gebruikt voor alle scholen die u kiest. U kunt niet voor verschillende scholen verschillende adressen opgeven.

U verhuist ? U verandert van werk ? Geef uw nieuwe adres op bij het aanmelden. U moet bij het inschrijven wel een bewijs van dat nieuwe adres kunnen voorleggen (bv. een huurovereenkomst, een aankoopakte of een werkcontract). U moet ten laatste in het volgende schooljaar verhuisd zijn of op het nieuwe adres werken.
Uw kind heeft geen domicilieadres in Vlaanderen ? Dan kan u niet zelf een aanmelddossier maken. Neem dan contact op met de helpdesk. 
Hoe berekenen we de afstand ?
We proberen zo veel mogelijk rekening te houden met de wandelafstand van thuis naar de school. Er bestaat geen systeem dat de exacte wandelafstand berekent. Daarom berekenen we twee afstanden: de wandelafstand en de afstand in vogelvlucht.

1. Rondom iedere school zijn er zones:
- 0 tot 500m
- 500-1000m
- 1000-1500m
- 1500m - ...
De afstanden zijn wandelafstanden, dus de afstand die je zou wandelen vanaf de school. Hierbij houden we rekening met bruggen en tunnels voor voetgangers en fietsers en autovrije straten. We houden geen rekening met eenrichtingsverkeer.

2. Voor alle kinderen met een adres binnen dezelfde zone berekenen we de afstand in vogelvlucht van huis/werk tot de school.

Kinderen met een adres in de zone 0-500m komen voor kinderen met een adres in de volgende afstandzone 500-1000m. Kinderen met een adres in de zone 500m-1000m komen dan weer voor kinderen uit de zone 1000m-1500m, etc.
Kinderen die binnen één zone in vogelvlucht het dichtst bij de school wonen komen voor de kinderen die verder in die zone wonen.

Bekijk de grafische voorstelling van de afstandsberekening.
Hoe kan ik opgeven dat ik kies voor een pedagogisch project of een school met een uitgesproken zorgbeleid?
We ordenen uw kind alleen voor de scholen van uw voorkeur. U kiest de scholen zelf en geeft zelf een volgorde op van uw voorkeurscholen. U kan geen opmerkingen formuleren over de reden waarom u een school kiest.
Bij het kiezen van uw voorkeurscholen kunnen verschillende aspecten een rol spelen. Dat kan een pedagogisch project zijn, de zorg in de school, praktische elementen zoals de afstand, ... 
Geef alleen de scholen op waar u uw kind wil laten school lopen én zet de scholen in de volgorde van uw voorkeur op de lijst.  
Hoe maak ik een aanmelddossier ? Hoe wijzig ik gegevens in het aanmelddossier ?
Eerst kiest u een wachtwoord en gebruikersnaam. Bewaar deze goed. 
U maakt het aanmelddossier op en u wil iets wijzigen in een vorige stap ? Ga tot het einde, daarna kan u gegevens wijzigen.
U maakte het aanmelddossier en wil daarna gegevens wijzigen ? Tijdens de aanmeldperiode kan u de gegevens wijzigen. Log in met uw gebruikersnaam en wachtwoord, pas de gegevens aan, ga tot het einde en bewaar de aanpassingen.
U wil het resultaat zien van de aanmelding voor uw kind ? Log in met uw gebruikersnaam en wachtwoord   
Wat als ik geen computer of internet heb?
Neem contact op met de school of een organisatie (zie brochure p.8 en de knop 'Meer info?' op deze website). Zij zullen u verder helpen.
Wat gebeurt er na mijn aanmelding?
Na de aanmeldingsperiode ontvangt u op 16 april 2024 na 12u 's middags een e-mail waarin het resultaat van uw aanmelding staat. U kan vanaf dan ook inloggen in uw aanmelddossier. Er zijn verschillende mogelijkheden.
1.U kan u kind inschrijven in de eerste voorkeurschool (22/04-13/05/2024). Uw kind staat nergens op de wachtlijst.
2.U kan uw kind inschrijven in een school die niet uw eerste voorkeurschool is (22/04-13/05/2024). Uw kind staat op de wachtlijst van de scholen waarvoor u een hogere voorkeur heeft.
3.U kan uw kind in geen enkele school inschrijven. Uw kind staat dan bij al uw voorkeurscholen op de wachtlijst.

Wat als mijn kind op de wachtlijst staat van één of meer van uw voorkeurscholen ? Als er een vrije plaats komt in een van deze voorkeurscholen dan neemt de school zelf contact met u op. Als u wilt, kunt u uw kind nog inschrijven in die school. Dat kan zelfs als u uw kind al in een andere school inschreef.
  
Opgelet: als u uw kind eerst in school A inschrijft en daarna uw kind in school B inschrijft dan is uw kind niet meer ingeschreven in school A.
Welke documenten vraagt een school om de inschrijving administratief te verwerken ?
De Kids-ID, ISI+kaart , briefje van de mutualiteit of een ander document. De school heeft een officieel bewijsstuk nodig met de juiste schrijfwijze van de naam van uw kind en de geboortedatum.
Wat is een  mededeling van niet-gerealiseerde inschrijving ?
U ontvangt een weigeringsdocument als er geen vrije plaats is voor uw kind. Ieder document is verbonden met één specifieke school. 
Een weigeringsdocument is een bewijs van uw plaats op de wachtlijst van de school. Als er in die school een plaats vrijkomt voor uw kind dan neemt de school contact met u op.
De volgorde van de wachtlijst geldt tot 30 juni van het nieuwe schooljaar voor instappertjes (2,5-jarigen) en tot de 5de schooldag van oktober voor oudere kinderen.
Wat als er geen vrije plaats is voor mijn kind in een van mijn voorkeurscholen?
Uw kind staat op de wachtlijst van al uw voorkeurscholen. Als er een vrije plaats komt voor uw kind dan zal de school u contacteren. 

We raden u aan om hier niet op te wachten en uw kind in te schrijven vanaf 23 mei 2024 (9u) in een school die nog vrije plaatsen heeft. U vindt een overzicht van scholen met vrije plaatsen via de knop 'vrije plaatsen' van deze website.
Uw kind blijft op de wachtlijsten staan van uw voorkeurscholen, ook als u uw kind ondertussen in een andere school inschrijft.

Kinderen geboren in 2022: de wachtlijst is geldig tot 30 juni 2025.
Kinderen geboren voor 2021: de volgorde van de kinderen op de wachtlijst is geldig tot de 5de schooldag van oktober 2024.
Heeft u interesse in een vrije plaats in het schooljaar 2025-2026 ? Dan moet u uw kind opnieuw aanmelden in het voorjaar van 2025.
Kan ik een school krijgen die ik niet aanduidde in het aanmelddossier?
Neen. U zal alleen een school krijgen die u zelf opgaf.
Het is mogelijk dat u uw kind in geen enkele voorkeurschool kan inschrijven. Uw kind staat dan op de wachtlijst van al uw voorkeurscholen. U kan uw kind dan in de vrije inschrijvingsperiode inschrijven in een school die nog vrije plaatsen heeft. 
Wat gebeurt er als ik mijn kind niet op tijd heb aangemeld?
Vanaf  de vrije inschrijvingsperiode kunt u uw kind inschrijven in een school van uw keuze die nog vrije plaatsen heeft. U vindt een overzicht van scholen met vrije plaatsen via de knop 'vrije plaatsen' op deze website.
 Wat als ik mijn kind niet tijdens de inschrijvingsperiode heb ingeschreven?
U krijgt bericht dat u uw kind kan inschrijven in een van uw voorkeurscholen maar u deed dat niet ? Dan bent u de vrije plaats kwijt. U kan uw kind dan nog inschrijven vanaf 23 mei 2024 (9u) in een school die nog vrije plaatsen heeft.  
Hoe meld ik meerdere kinderen van hetzelfde gezin aan?
U kan tijdens het aanmelden, kiezen om kinderen uit hetzelfde gezin te combineren. Als u dat doet dan krijgen de kinderen alleen een toewijzingsticket voor een school als er voor al deze kinderen een vrije plaats is. Is er voor een van de kinderen geen vrije plaats in dezelfde school dan krijgt geen enkel kind een toewijzingsticket. Dit betekent dat de kansen op een toewijzingsticket in die school afnemen. Combineer daarom alleen kinderen als u wil dat u uw kinderen na de aanmeldperiode samen kan inschrijven. 

Zijn de kinderen in hetzelfde jaar geboren (kleuters) of gaan ze naar hetzelfde leerjaar (lager onderwijs)? Dan is het voldoende dat er voor één kind een vrije plaats is. De school kan het andere kind ook inschrijven, zelfs als er geen vrije plaatsen meer zijn. We raden wel aan om deze kinderen allemaal aan te melden maar combineer ze niet.

Meld u uw kinderen aan voor 1 voorkeurschool ? Combineer uw kinderen niet.
Wat als ik vind dat de weigering van mijn kind onterecht is ?  Wat als ik een klacht heb ? Wat als mijn kind in een uitzonderlijke situatie zit ?
Heeft u vragen over (het resultaat) van uw aanmelddossier ? Contacteer de helpdesk. Zie 'contacteer ons'.

Zit er in de gegevens over uw kind een materiële fout dat het resultaat voor uw kind beïnvloedde of u heeft een andere klacht over het resultaat van de toewijzing voor uw kind ? U kan dit melden binnen 15 kalenderdagen na de vaststelling van de fout of bekendmaking van het resultaat. Noteer hier uw klacht bij de Ombudsdienst Inschrijvingen (ODI). Als de Ombudsdienst Inschrijvingen u ongelijk geeft, kan u nog klacht indienen bij de Commissie Leerlingenrechten.Klik hier naar de site

Bevindt uw kind zich in een uitzonderlijke situatie en kan het kind hierdoor alleen naar school gaan in een bepaalde school ? Wilt u in dat verband dat er voor uw kind een uitzondering wordt gemaakt op de inschrijvingsprocedure ? Stel hier uw vraag voor een uitzonderlijke situatie. Meer informatie over de procedure leest u hier
Wanneer kan mijn kleuter op school starten? Waarom is het belangrijk dat mijn kleuter naar school gaat ?
Informatie over instapdata en een tool om de eerste instapdag van uw kind te berekenen, vindt u hier .
Wil u meer informatie over waarom het belangrijk is dat uw kleuter naar school gaat ? Ga dan naar de website van kleuterparticipatie en klik aan 'voor ouders'.
Hoe ordenen we de kinderen op de wachtlijst ?
Kinderen die geen plaats konden krijgen op hun voorkeurschool, staan in het inschrijvingsregister van die school aangeduid als  'geweigerd'.
We ordenen de leerlingen per geboortejaar/leerjaar op basis van de 'kortste afstand'. Bovenaan de lijst staan kinderen die de kortste afstand hebben. 

Wat is de kortste afstand? We vergelijken de 'afstand domicilie van het kind tot de school' met de 'afstand werk van de ouders tot de school'. Voor sommige kinderen is de domicilie afstand de korste afstand, voor andere kinderen is de kortste afstand die van het werk van de ouder tot de school.

Krijgt uw kind een vrije plaats in een lagere voorkeurschool ? Dan staat uw kind op de wachtlijst van uw hogere voorkeurscholen. 
Was er in geen enkele voorkeurschool een vrije plaats voor uw kind? Dan staat het kind op de wachtlijst van al uw voorkeurscholen.
Waarom zijn er vragen over welke taal uw kind spreekt?
Sommige scholen bepalen een maximaal aantal inschrijvingen voor kinderen die nieuw zijn in België en geen Nederlands spreken. Een kind dat om deze reden niet in de school kan inschrijven, wordt altijd begeleid bij een inschrijving in een andere school.
Wat gebeurt er als ik foute informatie geef ?
Als bij het inschrijven blijkt dat u met opzet foute informatie heeft ingevuld in het aanmelddossier dan zal de school uw kind niet inschrijven. U kunt uw kind dan pas tijdens de vrije inschrijvingsperiode inschrijven in een school die nog vrije plaatsen heeft.
Over het aanmeldingsregister
Het centraal aanmeldingsregister is een initiatief van het Lokaal Overlegplatform (LOP) Gent Basisonderwijs waarmee we in 2009 begonnen. Met het online, centraal aanmeldingsregister krijgen alle ouders gelijke kansen om hun kind in te schrijven in de school van hun keuze. Scholen raken snel volzet. Toch willen we elk kind een plaats geven in een school van voorkeur. En dat zoveel mogelijk in de buurt waar u woont, zodat uw kind(eren) op wandelafstand naar school kunnen.

Alle ouders die hun kind willen aanmelden voor een school van het gewoon onderwijs in Gent of Merelbeke kunnen gebruik maken van het centraal aanmeldingsregister. Dat kan voor alle scholen van het gewoon onderwijs van alle onderwijsnetten. Via de website worden ouders stap voor stap door de aanmeldingsprocedure geleid.

Het aanmeldingsregister geeft ten slotte ook een volledig overzicht van de scholen in Gent en Merelbeke. Na het afsluiten van de aanmeldingsperiode en toewijzing van de vrije plaatsen moeten ouders hun kind wel nog in de school inschrijven. Voor de Gentse scholen van het gewoon basisonderwijs is het gebruik van een aanmeldingsprocedure sinds de inschrijvingen voor het schooljaar 2013-2014 decretaal verplicht.
Waar vind ik het rijksregisternummer van mijn kind?
U vindt het rijksregisternummer op de ISI+kaart, de Kids-ID van uw kind of op het briefje van de mutualiteit. Als uw kind geen rijksregisternummer heeft, neem dan contact op met de telefonische helpdesk via 02 553 18 52 (in de voormiddag, niet op vrijdag) of meldjeaanbasis.gent@ond.vlaanderen.be. U kan ook terecht bij de aanmeldpunten (zie bovenaan deze webpagina 'meer info').
Waarom moet ik het rijksregisternummer van mijn kind invullen?
Door het rijksregisternummer van uw kind te gebruiken bij het aanmelden, 
- vermijden we dat iemand anders die niet bevoegd is, per vergissing of met kwaad opzet uw kind aanmeldt, afmeldt, informatie wijzigt in het dossier van uw kind, andere scholen toevoegt, door u gekozen scholen verwijdert of de voorkeurorde van de scholen verandert.
- is er zekerheid dat voor ieder kind maar één aanmelddossier kan worden gemaakt.
- kan Meldjeaan de school verwittigen als u uw kind in een andere school gaat inschrijven. Op die manier vermijden we dubbele inschrijvingen.

Het rijksregisternummer van uw kind wordt niet gebruikt om koppelingen te maken met andere databanken.
Wat met de privacy?
De gegevens (naam, adres, achtergrond, voorkeur) worden vertrouwelijk behandeld en zullen gebruikt worden om:
1. Uw kind te rangordenen en een plaats in een school toe te wijzen.
2. De school waar uw kind terecht kan, toe te laten u te contacteren en uw kind in te schrijven overeenkomstig de decretaal bepaalde regels
3. De goede werking van het systeem te controleren en te verbeteren en de resultaten te evalueren. de verwerking gebeurt onder toezicht van het Lokaal Overlegplatform Gent Basisonderwijs in opdracht van de deelnemende scholen. Bij de evaluatie van de resultaten van de toewijzing door externen wordt enkel gebruik gemaakt van anonieme gegevens (zonder naam noch rijksregisternummer). 
4. Het rijksregisternummer wordt enkel gebruikt om te vermijden dat op naam van uw kind een tweede dossier geopend wordt.
5. Zoals bepaald in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (25 mei 2018) kunt u inzage krijgen in de gegevens die over u of uw kind bewaard worden en die eventueel verbeteren. Contacteer hiervoor meldjeaanbasis.gent@ond.vlaanderen.be .
Lees meer over privacy bij de aanmeldingsprocedure.